Aylık arşivler: Şubat 2011

Netbeans OutOfMemory

NetBeans kullanırken bir şekilde hafıza yetersiz gelirse, şu parametreler ile netbeansı çalıştırabilirsiniz:

netbeans.exe -J-Xmx5g -J-Xms2g -J-XX:MaxPermSize=250m

Xmx ve Xms standart java parametreleri, tabi 5G maksimum hafiza ayrilmis oluyor bu sekilde.

Bu yazı Genel kategorisine tarihinde tarafından gönderildi.

Apache SSL

SVN sunucu olarak kurduğum makineye, netbeans yüzünden SSL ile bağlanmam gerekti, adımları dokümante etmek adına buraya da yazıyorum.

a2enmod ssl
mkdir /etc/apache2/ssl
openssl req -new -x509 -days 365 -nodes -out /etc/apache2/ssl/apache.pem -keyout /etc/apache2/ssl/apache.key

Daha sonra apache virtual host ayarlarını yapmak gerekiyor./etc/apache2/sites-available/default-ssl dosyasındaki SSLCertificateFile ve SSLCertificateKeyFile anahtarlarını yeni ürettiğimiz dosyaları gösterecek şekilde değiştiriyoruz.
Son olarak default ssl sitesini etkin hale getiriyoruz.

sudo a2ensite default-ssl
Bu yazı Genel kategorisine tarihinde tarafından gönderildi.

Ubuntu 10.10 Server ve Subversion (svn)

Bu yazıda, ubuntu 10.10 server üzerine subversion kurulumunu aktarmaya çalışacağım.
öncelikle svn kuruyoruz, zaten default repolarda olduğu için basitçe aşağıdaki komut yeterli oluyor.

sudo apt-get install subversion

subversion için kullanacağımız bir grup oluşturuyoruz ve kendi kullanicimizi bu gruba dahil ediyoruz.

sudo addgroup subversion
sudo usermod -a -G subversion koray

Subversion repolarımızın duracağı klasörü oluşturuyoruz ve svnadmin komutu ile yeni bir svn repository oluşturuyoruz.

sudo mkdir /var/subversion
cd /var/subversion/
sudo svnadmin create test

Kurulum tamamlandı, şimdi svn reposuna ulaşmak istediğimiz yola göre kalan ayarları tamamlayacağız. Seçebileceğimiz yöntemler;
svnserve kullanarak svn:// protokolü ile
Apache sunucu üzerinden, subversion apache modülleri ile
ssh ile
ben apache üzerinden http ile erişimi ayarlayacağım.
öncelikle apache svn modülünü kuruyoruz

sudo apt-get install libapache2-svn

daha sonra /etc/apache2/mods-available/dav_svn.conf dosyası içerisine aşağıdaki konfigrasyon değerlerini giriyoruz.

 <Location /svn>
   DAV svn
   SVNParentPath /var/subversion
   SVNListParentPath On
   AuthType Basic
   AuthName "Subversion Repository"
   AuthUserFile /etc/subversion/passwd
   Require valid-user
 </Location>

Konfigrasyon dosyasında belirttiğimiz passwd dosyasını tanımlıyoruz ve sunucuyu yeniden başlatıyoruz.

sudo htpasswd -c /etc/subversion/passwd koray
sudo /etc/init.d/apache2 restart

son olarak yazma yetkilerini ayarlıyoruz.

cd /var/subversion/
sudo chown -R www-data:subversion test
sudo chmod -R g+rws test
Bu yazı Genel kategorisine tarihinde tarafından gönderildi.

Apache ve GlassFish

Uygulama sunucuların önüne web sunucu koymak, hem ince ayar yapabileceğimiz değişkenleri arttırıyor, hem de statik sayfaları sunmada apache gibi web sunucuları glassfish gibi uygulama sunucularından daha başarılı.

En basit şekilde, mod_proxy kullanılabilir, fakat bu sefer işi “daha doğru” yapıp AJP üzerinden bağlantı yapmaya karar verdim.

Kullanacağım sanal makine, Amazon EC2 üzerindeki bir ubuntu 10.10 dağıtımı.

Öncelikle apache web sunucusu ve mod_jk’yı yüklemek için

ubuntu@ip-10-10-10-75:~$ sudo apt-get install libapache2-mod-jk
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
The following extra packages will be installed:
apache2 apache2-mpm-worker apache2-utils apache2.2-bin apache2.2-common libapr1 libaprutil1 libaprutil1-dbd-sqlite3 libaprutil1-ldap ssl-cert
Suggested packages:
apache2-doc apache2-suexec apache2-suexec-custom tomcat6 libapache-mod-jk-doc openssl-blacklist
The following NEW packages will be installed:
apache2 apache2-mpm-worker apache2-utils apache2.2-bin apache2.2-common libapache2-mod-jk libapr1 libaprutil1 libaprutil1-dbd-sqlite3 libaprutil1-ldap ssl-cert
0 upgraded, 11 newly installed, 0 to remove and 2 not upgraded.
Need to get 3,573kB of archives.
After this operation, 11.9MB of additional disk space will be used.
Do you want to continue [Y/n]? y

daha sonra /etc/apache altında jk isimli bir dizin açıyoruz ve içerisinde workers.properties isimli bir dosya yaratıyoruz. Bu dosyanın içeriği şu şekilde:

worker.list=worker1
worker.worker1.type=ajp13
worker.worker1.host=localhost
worker.worker1.port=8009
worker.worker1.lbfactor=50
worker.worker1.cachesize=10
worker.worker1.cache_timeout=600
worker.worker1.socket_keepalive=1
worker.worker1.socket_timeout=300

workerimizi tanımladıkdan sonra, /etc/apache2/conf.d/ altına jk isimli bir dosya oluşturuyoruz; içeriği:

JkWorkersFile /etc/apache2/jk/workers.properties
JkLogFile /var/log/apache2/mod_jk.log
JkLogLevel info
JkLogStampFormat "[%a %b %d %H:%M:%S %Y] "
JkOptions +ForwardKeySize +ForwardURICompat -ForwardDirectories
JkRequestLogFormat "%w %V %T"
JkShmFile /etc/apache2/jk/jk.shm

Apache tarafında son olarak, /etc/apache2/sites-available/default dosyasında VirtualHost tanımı altına hangi klasörün workera bağlanacağını yazıyoruz:

JkMount /GFTest/* worker1

Apache’de yapılacaklar bu kadar. Sıra geldi glassfish’e; sadece komut satırından iki komut çalıştıracağız. GlassFish kurulum klasöründeki bin klasöründe iken,

./asadmin create-http-listener --listenerport 8009 --listeneraddress 0.0.0.0 --defaultvs server jk-connector
./asadmin set configs.config.server-config.network-config.network-listeners.network-listener.jk-connector.jk-enabled=true

Hepsi bu.

GlassFish sunucuda GFTest altına deploy edeceğimiz herhangi bir uygulamaya artık apache üzerinden erişebiliriz.

Bu yazı Genel kategorisine tarihinde tarafından gönderildi.

Amazon EC2

Amazon, 1 yıl boyunca ücretsiz olarak kullanabileceğiniz bulut bilişim hizmeti veriyor. En küçük sunucuda (micro instance, 613MB ram, 1 CPU Core) 10 GB alan ile kısıtlı olsa da, baldan tatlı olduğu bir gerçek. Ben de hemen bir ubuntu instance’ı kurdum. Üzerinde GlassFish uygulama sunucusu çalışıyor.
Ayrıntılı bilgi http://aws.amazon.com/free/ adresinde.

Bu yazı Genel kategorisine tarihinde tarafından gönderildi.