Oracle Flash Recovery Area boyutu

Düzenli olarak ilgilenilmez ise, sürekli olarak dolan archive space ve FRA’nın şu anki boyutunu aşağıdaki şekilde bulabilirsiniz.

SELECT
 ROUND((A.SPACE_LIMIT / 1024 / 1024 / 1024), 2) AS FLASH_IN_GB, 
 ROUND((A.SPACE_USED / 1024 / 1024 / 1024), 2) AS FLASH_USED_IN_GB, 
 ROUND((A.SPACE_RECLAIMABLE / 1024 / 1024 / 1024), 2) AS FLASH_RECLAIMABLE_GB,
 SUM(B.PERCENT_SPACE_USED) AS PERCENT_OF_SPACE_USED
FROM
 V$RECOVERY_FILE_DEST A,
 V$FLASH_RECOVERY_AREA_USAGE B
GROUP BY
 SPACE_LIMIT, 
 SPACE_USED , 
 SPACE_RECLAIMABLE ;

Linux Containers – lxc

Linux ile sanal makine oluşturmak istiyorsanız, fakat VMWare’e verecek paranız yoksa, zaten komple sanallaştırmanın yavaş olacağını düşünüyorsanız, lxc tam size göre.
kompleks bir hypervisor kullanmak yerine, os-level sanallaştırma yapmak, aradaki sanallaştırma katmanının hafifliği nedeni ile daha hızlı oluyor.
Biraz reklam gibi oldu, fakat deneyince siz de seveceksiniz. Aşağıdaki işlemleri ubuntu server altında yaparak, siz de hızlı çalışan ve kolayca kullanabileceğiniz sanal makinelerinize kavuşabilirsiniz.
Okumaya devam et

Weblogic sunucularının şifre istemeyecek şekilde çalıştırılması.

WebLogic sunucularını production modunda kurduğunuzda, startWebLogic.sh komutu ile çalıştırırken, komut satırından kullanıcı adı ve şifresi istiyor, bunu engellemek için boot.properties isminde bir dosyayı, sunucunun ilgili yoluna oluşturmak ve içerisine kullanıcı bilgilerini yazmak yeterli.

Örneğin,

/oracle/Middleware/user_projects/domains/domain/servers/AdminServer/security/boot.properties
dosyasının içerisinde,
username=weblogic
password=benimgizlisifrem

ilk çalıştırmada, şifreyi hashliyecektir.

IDM

Hazır IDM demişken, oracle DB’de aşağıdaki değişiklikleri de yapmak gerekiyor.

alter system set processes=500 scope=SPFILE;
alter system set open_cursors=800 scope=SPFILE;

XATRANS Viewleri

oracle RCU ile IDM şemalarını oluştururken, aşağıdaki hata ile karşılaşabilirsiniz:

XATRANS Views are not installed on this Database.

bu konuyu çözmek için, sqlplus’ı açtıktan sonra, aşağıdaki komutları kullanabilirsiniz.


@$ORACLE_HOME/javavm/install/initxa.sql
@$ORACLE_HOME/rdbms/admin/xaview.sql
grant select on V$XATRANS$ to public;

Oracle Linux altına Sun JDK yükleme

Java geliştirme yapabilmek için, oracle linux ile birlikte gelen OpenJDK yerine Sun JDK kurmak istedim.
Bunun için, öncelikle buradan Sun JDK’yı indiriyoruz.
Bu arada unutmadan, Oracle SOA 12c geliştirmeleri için, JDK 7 gerekiyor.

rpm dosyasını indirdikten sonra, aşağıdaki şekilde kurabiliriz

[koray@localhost Downloads]$ sudo rpm -ivh jdk-7u71-linux-x64.rpm 
[sudo] password for koray: 
Preparing...             ################################# [100%]
Updating / installing...
  1:jdk-2000:1.7.0_71-fcs      ################################# [100%]
Unpacking JAR files...
	rt.jar...
	jsse.jar...
	charsets.jar...
	tools.jar...
	localedata.jar...
	jfxrt.jar...

Tabi bu sadece kurulumu yapıyor, yüklediğimiz javayı alternatif olarak tanıtıp default yapmamız gerekiyor. Bunu da aşağıdaki şekilde yapabiliriz.

[koray@localhost ~]$ sudo alternatives --install /usr/bin/java java /usr/java/default/bin/java 1
[sudo] password for koray: 
[koray@localhost ~]$ sudo alternatives --install /usr/bin/javac javac /usr/java/default/bin/javac 1
[koray@localhost ~]$ sudo alternatives --install /usr/bin/javaws javaws /usr/java/default/bin/javaws 1
[koray@localhost ~]$ sudo update-alternatives --config java
 
There are 2 programs which provide 'java'.
 
 Selection  Command
-----------------------------------------------
*+ 1      /usr/lib/jvm/java-1.7.0-openjdk-1.7.0.71-2.5.3.1.0.1.el7_0.x86_64/jre/bin/java
  2      /usr/java/default/bin/java
 
Enter to keep the current selection[+], or type selection number: 2

Bakalım kurulumu becerebilmiş miyiz?

[koray@localhost ~]$ java -version
java version "1.7.0_71"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.7.0_71-b14)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 24.71-b01, mixed mode)

Evet, artık Open JDK yerine Sun JDK kullanıyoruz.

Oracle SOA 12c ve Maven

JDeveloper SOA uygulaması wizardı, maven pom.xml dosyasını da oluşturuyor. Bu dosyanın üzerine sağ tıklayıp, örneğin “clean” komutunu çalıştırdığımızda, aşağıdaki hatayı veriyor.

Failure to find com.oracle.soa:sar-common:pom:12.1.3-0-0

maven error

Maven Hatası

Bunun nedeni, pom.xml içerisinde tanımlanan parent pom’u bulamıyor olması. Sorunu çözmek için aşağıdaki adımları izlemek gerekiyor.
öncelikle /etc/profile.d altında bir dosyaya, gerekli ortam değişkenlerini tanımlıyoruz. Ben jdeveloper’ın çalışmasında soruna yol açan GNOME_DESKTOP_SESSION_ID’yi de burada kaldırdım. Oracle 12c ile birlikte gelen maven kurulumunu kullandım.

export M2_HOME=/oracle/Middleware/Oracle_Home/oracle_common/modules/org.apache.maven_3.0.5
export PATH=${M2_HOME}/bin:$PATH
export JAVA_HOME=/usr/java/default
unset GNOME_DESKTOP_SESSION_ID

12c yanında “Maven Synchronization plug-in” isminde bir de plugin geliyor. Bu plugin iki dosyadan oluşuyor. bunlar

ORACLE_HOME/oracle_common/plugins/maven/com/oracle/maven/oracle-maven-sync/12.1.3/oracle-maven-sync.12.1.3.pom

ve

ORACLE_HOME/oracle_common/plugins/maven/com/oracle/maven/oracle-maven-sync/12.1.3/oracle-maven-sync.12.1.3.jar

yerel (local) repositorymize bu plugini aşağıdaki komut ile kurabiliriz.

cd /oracle/Middleware/Oracle_Home/oracle_common/plugins/maven/com/oracle/maven/oracle-maven-sync/12.1.3
mvn install:install-file -DpomFile=oracle-maven-sync-12.1.3.pom -Dfile=oracle-maven-sync-12.1.3.jar

plugin kurulduktan sonra, aşağıdaki şekilde bu plugin ile ilgili bilgi alabiliriz.
mvn help:describe -Dplugin=com.oracle.maven:oracle-maven-sync -Ddetail

Aşağıdaki şekilde, local repositorymizi güncelliyoruz.
mvn com.oracle.maven:oracle-maven-sync:push -Doracle-maven-sync.oracleHome=/oracle/Middleware/Oracle_Home/ -DtestingOnly=false
Bu işlem biraz zaman alacaktır. Internet üzerinden gerekli bağımlılıkları (dependency) indirip kurulum bittikten sonra, jdeveloper açık ise kapatıp yeniden açmak gerekiyor.

Artık pom.xml’e sağ tıklayarak istediğimiz işlemi yapabiliriz.

goals

SOA Suite Maven

Oracle Linux 7 üzerinde JDeveloper 12c

Oracle linux kurup üzerine soa suite kurduğunuzda, “root” dışında bir kullanıcı ile jdeveloper’ın başlamadığını göreceksiniz. Bunun nedeni, oracle linux’de GNOME_DESKTOP_SESSION_ID adındaki ortam değişkeni. Bu değişkeni aşağıdaki gibi unset ederek sorun çözülüyor.


[koray@oracle bin]$ echo $GNOME_DESKTOP_SESSION_ID
this-is-deprecated
[koray@oracle bin]$ unset GNOME_DESKTOP_SESSION_ID
[koray@oracle bin]$ ./jdev

Klikleyen (Clicking) Lego NXT

Eğer firmware update’i yaparken, ya da benim gibi LejOS yüklemeye çalışırken başınıza gelirse, durmadan “klik” sesi çıkaran Lego Mindstorms NXT’nizi eski haline getirmek için, tersini çevirin, sol üst köşedeki yuvanın içerisinde -tam altında usb bağlantısı olan- bir buton var, ona bir ataç yardımıyla 20 saniye basın ve firmware’i yeniden yükleyin.

Eğer benim gibi aynı zamanda arduino ile uğraşıyorsanız, bunun o kadar kolay olmadığını göreceksiniz. Arduino kartlarından bir tanesi, NXT ile aynı device ID’lerini kullanmaya karar vermiş, dolayısı ile, aygıt yöneticisinden (device manager) “Bossa” sürücülerini bulup, “Driver” sekmesinden “Update Driver” butonuna tıklamalı, açılan pencereden “Browse my computer for driver software” seçeneğini seçtikten sonra, “Let me pick from a list of device drivers on my computer” seçeneğinden, “LEGO MINDSTORMS NXT Firmware Update Mode” donanımını seçmelisiniz (bkz. resim).

mindstorms_arduino

 

GIMX for PS4

On this post, I’ll try to summarize how i try to install GIMX to ubuntu 13.10.

Ubuntu About Screen
Ubuntu Screen

Check if build tools installed

koray@koray-ubuntu:~/gimx/GIMX$ sudo apt-get install git g++ libwxgtk2.8-dev libbluetooth-dev libglib2.0-dev libxml2-dev libusb-dev libusb-1.0-0-dev libncursesw5-dev gettext xterm xdg-utils libmhash-dev
[sudo] password for koray: 
Reading package lists... Done
Building dependency tree    
Reading state information... Done
g++ is already the newest version.
gettext is already the newest version.
git is already the newest version.
libbluetooth-dev is already the newest version.
libmhash-dev is already the newest version.
libncursesw5-dev is already the newest version.
libusb-1.0-0-dev is already the newest version.
libusb-dev is already the newest version.
libxml2-dev is already the newest version.
xdg-utils is already the newest version.
xterm is already the newest version.
libglib2.0-dev is already the newest version.
libwxgtk2.8-dev is already the newest version.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 5 not upgraded.

Get the latest version from github.

koray@koray-ubuntu:~/gimx/GIMX$ git pull
remote: Counting objects: 9, done.
remote: Compressing objects: 100% (5/5), done.
remote: Total 5 (delta 4), reused 1 (delta 0)
Unpacking objects: 100% (5/5), done.
From https://github.com/matlo/GIMX
  0678f8a..8ca68b1 dev    -> origin/dev
Updating 0678f8a..8ca68b1
Fast-forward
 core/connectors/btds4.c | 4 ++--
 1 file changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-)

Build and install GIMX

koray@koray-ubuntu:~/gimx/GIMX$ make -j 2
->completed without errors
......
koray@koray-ubuntu:~/gimx/GIMX$ sudo make install
->installed without errors

Setting input device permissions

sudo su

groupadd -f input

echo "KERNEL==\"event*\", NAME=\"input/%k\", MODE:=\"660\", GROUP=\"input\"" > /etc/udev/rules.d/99-gimx-input.rules
echo "KERNEL==\"js*\", NAME=\"input/%k\", MODE:=\"664\", GROUP=\"input\"" >> /etc/udev/rules.d/99-gimx-input.rules
chgrp -f input /dev/input/event* /dev/input/js*

chgrp input /usr/bin/gimx-config /usr/bin/gimx-fpsconfig /usr/bin/gimx-bluetooth /usr/bin/gimx-serial
chmod g+s /usr/bin/gimx-config /usr/bin/gimx-fpsconfig /usr/bin/gimx-bluetooth /usr/bin/gimx-serial

exit

and from now on, it’s all described at gimx wiki

root@koray-ubuntu:~/.emuclient# hciconfig -a | grep "BD Address" | cut -f 3 -d ' '
00:1A:7D:DA:71:0F
00:1A:7D:DA:71:12


root@koray-ubuntu:~/.emuclient# date | md5sum | cut -f 1 -d ' '
03e4320baf14e08283a151e8ec6d2804

root@koray-ubuntu:~/.emuclient# ds4tool -m 00:1A:7D:DA:71:0F -l 03e4320baf14e08283a151e8ec6d2804
Current Bluetooth master: 00:1A:7D:DA:71:0F
Current Bluetooth Device Address: A4:15:66:C7:05:2C
Setting master bdaddr to 00:1A:7D:DA:71:0F
Setting link key to 03e4320baf14e08283a151e8ec6d2804

root@koray-ubuntu:~/.emuclient# sudo bash -c "echo A4:15:66:C7:05:2C 03e4320baf14e08283a151e8ec6d2804 4 0 >> /var/lib/bluetooth/00:1A:7D:DA:71:0F/linkkeys"

root@koray-ubuntu:~/.emuclient# ds4tool -s 00:1A:7D:DA:71:0F
Current Bluetooth master: B0:05:94:7D:53:76
Current Bluetooth Device Address: 00:1A:7D:DA:71:0F
Current link key: 081831B58A6F82543C5D9BC90C7C553F
Setting slave bdaddr to 00:1A:7D:DA:71:0F

root@koray-ubuntu:~/.emuclient# ds4tool
Current Bluetooth master: B0:05:94:7D:53:76
Current Bluetooth Device Address: 00:1A:7D:DA:71:0F
Current link key: 081831B58A6F82543C5D9BC90C7C553F

root@koray-ubuntu:~/.emuclient# sudo bash -c "echo B0:05:94:7D:53:76 081831B58A6F82543C5D9BC90C7C553F 4 0 >> /var/lib/bluetooth/00:1A:7D:DA:71:0F/linkkeys"

root@koray-ubuntu:~/.emuclient# sudo service bluetooth restart
stop: Unknown instance: 
bluetooth start/running, process 15161

root@koray-ubuntu:~/.emuclient# sudo service bluetooth stop
bluetooth stop/waiting

root@koray-ubuntu:~/.emuclient# sudo hciconfig hci0 up pscan

root@koray-ubuntu:~/.emuclient# gimx -t DS4 -c Battlefield3-PS3.xml -b B0:05:94:7D:53:76
option -t with value `DS4'
option -c with value `Battlefield3-PS3.xml'
option -b with value `B0:05:94:7D:53:76'
using default refresh period: 10.00ms

This is what happens if i try to turn on DS4:

ioctl HCIGETCONNINFO: No such file or directory
error writing ps4 sdp

it is the same teensy which i used succesfully for ps3.
photo

Actual Atmel controller of teensy
grab2014-03-08_22-52-40_587