Kategori arşivi: Uncategorized

Oracle Linux altına Sun JDK yükleme

Java geliştirme yapabilmek için, oracle linux ile birlikte gelen OpenJDK yerine Sun JDK kurmak istedim.
Bunun için, öncelikle buradan Sun JDK’yı indiriyoruz.
Bu arada unutmadan, Oracle SOA 12c geliştirmeleri için, JDK 7 gerekiyor.

rpm dosyasını indirdikten sonra, aşağıdaki şekilde kurabiliriz

[koray@localhost Downloads]$ sudo rpm -ivh jdk-7u71-linux-x64.rpm 
[sudo] password for koray: 
Preparing...             ################################# [100%]
Updating / installing...
  1:jdk-2000:1.7.0_71-fcs      ################################# [100%]
Unpacking JAR files...
	rt.jar...
	jsse.jar...
	charsets.jar...
	tools.jar...
	localedata.jar...
	jfxrt.jar...

Tabi bu sadece kurulumu yapıyor, yüklediğimiz javayı alternatif olarak tanıtıp default yapmamız gerekiyor. Bunu da aşağıdaki şekilde yapabiliriz.

[koray@localhost ~]$ sudo alternatives --install /usr/bin/java java /usr/java/default/bin/java 1
[sudo] password for koray: 
[koray@localhost ~]$ sudo alternatives --install /usr/bin/javac javac /usr/java/default/bin/javac 1
[koray@localhost ~]$ sudo alternatives --install /usr/bin/javaws javaws /usr/java/default/bin/javaws 1
[koray@localhost ~]$ sudo update-alternatives --config java
 
There are 2 programs which provide 'java'.
 
 Selection  Command
-----------------------------------------------
*+ 1      /usr/lib/jvm/java-1.7.0-openjdk-1.7.0.71-2.5.3.1.0.1.el7_0.x86_64/jre/bin/java
  2      /usr/java/default/bin/java
 
Enter to keep the current selection[+], or type selection number: 2

Bakalım kurulumu becerebilmiş miyiz?

[koray@localhost ~]$ java -version
java version "1.7.0_71"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.7.0_71-b14)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 24.71-b01, mixed mode)

Evet, artık Open JDK yerine Sun JDK kullanıyoruz.

Oracle SOA 12c ve Maven

JDeveloper SOA uygulaması wizardı, maven pom.xml dosyasını da oluşturuyor. Bu dosyanın üzerine sağ tıklayıp, örneğin “clean” komutunu çalıştırdığımızda, aşağıdaki hatayı veriyor.

Failure to find com.oracle.soa:sar-common:pom:12.1.3-0-0

maven error

Maven Hatası

Bunun nedeni, pom.xml içerisinde tanımlanan parent pom’u bulamıyor olması. Sorunu çözmek için aşağıdaki adımları izlemek gerekiyor.
öncelikle /etc/profile.d altında bir dosyaya, gerekli ortam değişkenlerini tanımlıyoruz. Ben jdeveloper’ın çalışmasında soruna yol açan GNOME_DESKTOP_SESSION_ID’yi de burada kaldırdım. Oracle 12c ile birlikte gelen maven kurulumunu kullandım.

export M2_HOME=/oracle/Middleware/Oracle_Home/oracle_common/modules/org.apache.maven_3.0.5
export PATH=${M2_HOME}/bin:$PATH
export JAVA_HOME=/usr/java/default
unset GNOME_DESKTOP_SESSION_ID

12c yanında “Maven Synchronization plug-in” isminde bir de plugin geliyor. Bu plugin iki dosyadan oluşuyor. bunlar

ORACLE_HOME/oracle_common/plugins/maven/com/oracle/maven/oracle-maven-sync/12.1.3/oracle-maven-sync.12.1.3.pom

ve

ORACLE_HOME/oracle_common/plugins/maven/com/oracle/maven/oracle-maven-sync/12.1.3/oracle-maven-sync.12.1.3.jar

yerel (local) repositorymize bu plugini aşağıdaki komut ile kurabiliriz.

cd /oracle/Middleware/Oracle_Home/oracle_common/plugins/maven/com/oracle/maven/oracle-maven-sync/12.1.3
mvn install:install-file -DpomFile=oracle-maven-sync-12.1.3.pom -Dfile=oracle-maven-sync-12.1.3.jar

plugin kurulduktan sonra, aşağıdaki şekilde bu plugin ile ilgili bilgi alabiliriz.
mvn help:describe -Dplugin=com.oracle.maven:oracle-maven-sync -Ddetail

Aşağıdaki şekilde, local repositorymizi güncelliyoruz.
mvn com.oracle.maven:oracle-maven-sync:push -Doracle-maven-sync.oracleHome=/oracle/Middleware/Oracle_Home/ -DtestingOnly=false
Bu işlem biraz zaman alacaktır. Internet üzerinden gerekli bağımlılıkları (dependency) indirip kurulum bittikten sonra, jdeveloper açık ise kapatıp yeniden açmak gerekiyor.

Artık pom.xml’e sağ tıklayarak istediğimiz işlemi yapabiliriz.

goals

SOA Suite Maven

Oracle Linux 7 üzerinde JDeveloper 12c

Oracle linux kurup üzerine soa suite kurduğunuzda, “root” dışında bir kullanıcı ile jdeveloper’ın başlamadığını göreceksiniz. Bunun nedeni, oracle linux’de GNOME_DESKTOP_SESSION_ID adındaki ortam değişkeni. Bu değişkeni aşağıdaki gibi unset ederek sorun çözülüyor.


[koray@oracle bin]$ echo $GNOME_DESKTOP_SESSION_ID
this-is-deprecated
[koray@oracle bin]$ unset GNOME_DESKTOP_SESSION_ID
[koray@oracle bin]$ ./jdev

Klikleyen (Clicking) Lego NXT

Eğer firmware update’i yaparken, ya da benim gibi LejOS yüklemeye çalışırken başınıza gelirse, durmadan “klik” sesi çıkaran Lego Mindstorms NXT’nizi eski haline getirmek için, tersini çevirin, sol üst köşedeki yuvanın içerisinde -tam altında usb bağlantısı olan- bir buton var, ona bir ataç yardımıyla 20 saniye basın ve firmware’i yeniden yükleyin.

Eğer benim gibi aynı zamanda arduino ile uğraşıyorsanız, bunun o kadar kolay olmadığını göreceksiniz. Arduino kartlarından bir tanesi, NXT ile aynı device ID’lerini kullanmaya karar vermiş, dolayısı ile, aygıt yöneticisinden (device manager) “Bossa” sürücülerini bulup, “Driver” sekmesinden “Update Driver” butonuna tıklamalı, açılan pencereden “Browse my computer for driver software” seçeneğini seçtikten sonra, “Let me pick from a list of device drivers on my computer” seçeneğinden, “LEGO MINDSTORMS NXT Firmware Update Mode” donanımını seçmelisiniz (bkz. resim).

mindstorms_arduino

 

GIMX for PS4

On this post, I’ll try to summarize how i try to install GIMX to ubuntu 13.10.

Ubuntu About Screen
Ubuntu Screen

Check if build tools installed

koray@koray-ubuntu:~/gimx/GIMX$ sudo apt-get install git g++ libwxgtk2.8-dev libbluetooth-dev libglib2.0-dev libxml2-dev libusb-dev libusb-1.0-0-dev libncursesw5-dev gettext xterm xdg-utils libmhash-dev
[sudo] password for koray: 
Reading package lists... Done
Building dependency tree    
Reading state information... Done
g++ is already the newest version.
gettext is already the newest version.
git is already the newest version.
libbluetooth-dev is already the newest version.
libmhash-dev is already the newest version.
libncursesw5-dev is already the newest version.
libusb-1.0-0-dev is already the newest version.
libusb-dev is already the newest version.
libxml2-dev is already the newest version.
xdg-utils is already the newest version.
xterm is already the newest version.
libglib2.0-dev is already the newest version.
libwxgtk2.8-dev is already the newest version.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 5 not upgraded.

Get the latest version from github.

koray@koray-ubuntu:~/gimx/GIMX$ git pull
remote: Counting objects: 9, done.
remote: Compressing objects: 100% (5/5), done.
remote: Total 5 (delta 4), reused 1 (delta 0)
Unpacking objects: 100% (5/5), done.
From https://github.com/matlo/GIMX
  0678f8a..8ca68b1 dev    -> origin/dev
Updating 0678f8a..8ca68b1
Fast-forward
 core/connectors/btds4.c | 4 ++--
 1 file changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-)

Build and install GIMX

koray@koray-ubuntu:~/gimx/GIMX$ make -j 2
->completed without errors
......
koray@koray-ubuntu:~/gimx/GIMX$ sudo make install
->installed without errors

Setting input device permissions

sudo su

groupadd -f input

echo "KERNEL==\"event*\", NAME=\"input/%k\", MODE:=\"660\", GROUP=\"input\"" > /etc/udev/rules.d/99-gimx-input.rules
echo "KERNEL==\"js*\", NAME=\"input/%k\", MODE:=\"664\", GROUP=\"input\"" >> /etc/udev/rules.d/99-gimx-input.rules
chgrp -f input /dev/input/event* /dev/input/js*

chgrp input /usr/bin/gimx-config /usr/bin/gimx-fpsconfig /usr/bin/gimx-bluetooth /usr/bin/gimx-serial
chmod g+s /usr/bin/gimx-config /usr/bin/gimx-fpsconfig /usr/bin/gimx-bluetooth /usr/bin/gimx-serial

exit

and from now on, it’s all described at gimx wiki

root@koray-ubuntu:~/.emuclient# hciconfig -a | grep "BD Address" | cut -f 3 -d ' '
00:1A:7D:DA:71:0F
00:1A:7D:DA:71:12


root@koray-ubuntu:~/.emuclient# date | md5sum | cut -f 1 -d ' '
03e4320baf14e08283a151e8ec6d2804

root@koray-ubuntu:~/.emuclient# ds4tool -m 00:1A:7D:DA:71:0F -l 03e4320baf14e08283a151e8ec6d2804
Current Bluetooth master: 00:1A:7D:DA:71:0F
Current Bluetooth Device Address: A4:15:66:C7:05:2C
Setting master bdaddr to 00:1A:7D:DA:71:0F
Setting link key to 03e4320baf14e08283a151e8ec6d2804

root@koray-ubuntu:~/.emuclient# sudo bash -c "echo A4:15:66:C7:05:2C 03e4320baf14e08283a151e8ec6d2804 4 0 >> /var/lib/bluetooth/00:1A:7D:DA:71:0F/linkkeys"

root@koray-ubuntu:~/.emuclient# ds4tool -s 00:1A:7D:DA:71:0F
Current Bluetooth master: B0:05:94:7D:53:76
Current Bluetooth Device Address: 00:1A:7D:DA:71:0F
Current link key: 081831B58A6F82543C5D9BC90C7C553F
Setting slave bdaddr to 00:1A:7D:DA:71:0F

root@koray-ubuntu:~/.emuclient# ds4tool
Current Bluetooth master: B0:05:94:7D:53:76
Current Bluetooth Device Address: 00:1A:7D:DA:71:0F
Current link key: 081831B58A6F82543C5D9BC90C7C553F

root@koray-ubuntu:~/.emuclient# sudo bash -c "echo B0:05:94:7D:53:76 081831B58A6F82543C5D9BC90C7C553F 4 0 >> /var/lib/bluetooth/00:1A:7D:DA:71:0F/linkkeys"

root@koray-ubuntu:~/.emuclient# sudo service bluetooth restart
stop: Unknown instance: 
bluetooth start/running, process 15161

root@koray-ubuntu:~/.emuclient# sudo service bluetooth stop
bluetooth stop/waiting

root@koray-ubuntu:~/.emuclient# sudo hciconfig hci0 up pscan

root@koray-ubuntu:~/.emuclient# gimx -t DS4 -c Battlefield3-PS3.xml -b B0:05:94:7D:53:76
option -t with value `DS4'
option -c with value `Battlefield3-PS3.xml'
option -b with value `B0:05:94:7D:53:76'
using default refresh period: 10.00ms

This is what happens if i try to turn on DS4:

ioctl HCIGETCONNINFO: No such file or directory
error writing ps4 sdp

it is the same teensy which i used succesfully for ps3.
photo

Actual Atmel controller of teensy
grab2014-03-08_22-52-40_587

Ekran kartı alırken dikkat edin.

Çok değil, üstünden daha bir sene geçmedi. Giriş seviyesinde bir bilgisayar parasını ekran kartına yatırdım, şimdiye kadar işimi de görüyordu ne yalan söyleyeyim. Geçenlerde anakartım ile ilgili bir problem çıkınca, sanal makineler için kullandığım bilgisayardaki UEFI destekli anakartı ana bilgisayarıma taktım. Windows 8 kurulumu yaptım ve windows 8 ile birlikte gelen hızlı açılma özelliğini test etmek istedim; o da ne? ekran kartının biosu UEFI GOP destekli olmadığı için bilgisayar açılmadı bile.. İnternette küçük bir araştırma gösterdi ki, bu sorun sadece benim başımda yok, Asus gibi firmalar, firmware update’i sağlamış, zotac’dan da sağlamasını isteyen kullanıcılar var, fakat ZOTAC usa son kullanıcıya böyle bir şey sağlamayacağını söylüyor. 1500 lira verdiğim ekran kartı, bilgisayarımda kullanmak istediğim bir özelliği kullanmamı engelliyor..

Simcity

Simcity oyun içi görüntüleri… Allah seni nasıl biliyorsa öyle yapsın EA.

simcity

Bir şans daha.

WordPress’e bir şans daha vermeye karar verdim. Yeni versiyonunu yükledim ve eski gönderileri yedekten geri aldım.
Bakalım bu sefer malware yerleştirilmesi ne kadar zaman alacak.